Γλωσσάριo ορολογίας

Οι όροι εμφανίζονται αλφαβητικά, προηγούνται οι όροι του λατινικού αλφαβήτου. Επιλέξτε τα ζεύγη γραμμάτων παρακάτω για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες σελίδες. Σε κάθε σελίδα εμφανίζονται πέντε (5) όροι. Για κάθε όρο υπάρχει η απόδοσή του στην αγγλική γλώσσα και η ερμηνεία του.

H-Β ... Β-Ε ... Θ-Μ ... Π-Π ... Π-Τ ... Τ-Τ


  • Heal Link
  • Online κατάλογος
  • Ανάκτηση πληροφοριών
  • Βάση δεδομένων
    • Database
    • Ένα μεγάλο, τακτικά ενημερωμένο αρχείο ψηφιοποιημένων πληροφοριών (βιβλιογραφικές εγγραφές, περιλήψεις, έγγραφα πλήρους κειμένου, εικόνες, στατιστικά, κλπ) που σχετίζονται με συγκεκριμένο θέμα ή πεδίο, περιλαμβάνει εγγραφές κοινού τύπου που οργανώνονται για εύκολη και γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση και λειτουργεί με τη βοήθεια συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS). Το περιεχόμενο δημιουργείται από τον παραγωγό της βάσης δεδομένων, συνοδεύεται συνήθως από έντυπη έκδοση και διαθέτει το περιεχόμενο σε ένα ή περισσότερους διαθέτες (EBSCO, OCLC, κλπ.), οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα αφού πρώτα μετατραπούν σε μορφή μηχαναγνώσιμη συνήθως σε CD-ROM ή online μέσω του Διαδικτύου χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό αναζήτησης.
  • Βιβλιογραφικές αναφορές

Για την απόδοση των όρων στην αγγλική γλώσσα και την ερμηνεία τους χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πληροφοριακές πηγές: