3. Πώς αξιολογώ πληροφορίες;

Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα είστε σε θέση να:

  • κατανοήσετε τη σημασία της αξιολόγησης των πληροφοριών
  • αξιολογήσετε τα αποτελέσματα της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει
  • αναθεωρείτε τις στρατηγικές αναζήτησης, όποτε κρίνεται απαραίτητο, περιορίζοντας ή διευρύνοντας τα ανακτώμενα αποτελέσματα
  • αξιολογείτε τις πηγές του διαδικτύου μέσω κατάλληλων κριτηρίων