4. Πώς γράφω την εργασία μου;

Ολοκληρώνοντας την ενότητα θα είστε σε θέση να συνθέστε τις πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει, προκειμένου να ολοκληρώσετε τη συγγραφή κάποιας εργασίας, δηλαδή:

  • να οργανώνεσετε με μεθοδικό τρόπο το συγκεντρωμένο υλικό της έρευνας,
  • να συντάξετε βιβλιογραφική ανασκόπηση,
  • να συνθέσετε τις πληροφορίες,
  • να συντάξετε γραπτό κείμενο με τη μορφή εργασίας ή μελέτης.