Βιβλιογραφία Ωρίωνα

Η παρακάτω βιβλιογραφία χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή του περιεχομένου της ενότητας 4. Πώς γράφω την εργασία μου;.

 • Bell, J. (2007) Πώς να συντάξετε μια επιστημονική εργασία: οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας. Αθήνα: Μεταίχμιο.
 • Cronjé, M., Murdoch, N. και Smit, R. REFERENCE TECHNIQUES: HARVARD method and APA style. (2003). The Chicago Manual of Style. χ.τ.: χ.ε.
 • Dunleavy, P. (2006) Η διδακτορική διατριβή: οργάνωση, σχεδιασμός, συγγραφή, ολοκλήρωση. Αθήνα: Πλέθρον.
 • Eco, Umberto (1994) Πώς γίνεται μια διπλωματική εργασία. Αθήνα: Νήσος.
 • Gibaldi, J. (1988). MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern Language Association of America.
 • Seyler, D.U. (1999) Doing research: the complete research paper guide. Boston: McGraw-Hill College.
 • University of Chicago Press. (2003). The Chicago Manual of Style. Chicago: The University Press.
 • Δημητρόπουλος, Ε.Γ. (1994) Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας. Αθήνα: Έλλην.
 • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2005) Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;: επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική.
 • Θεοφιλίδης, Χρ. (1995) Η συγγραφή επιστημονικής εργασίας: από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Δαρδανός.
 • Μαντά, Ν.Β. και Ντάνου, Αν.Σ. (1994) Μεθοδολογία εκπόνησης πτυχιακών εργασιών. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.
 • Μπελλάς, Θ. (1998) Δομή και γραφή της επιστημονικής εργασίας: με βάση την εμπειρική παιδαγωγική έρευνα για υποψήφιους μεταπτυχιακών. Αθήνα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.
 • Ταρατόρη, Ε., Τσαλκατίδου, Μ. και Τσαλκατίδης, Θ. (2007) Επιστημονική Τεχνογραφία. Αθήνα: Ατραπός.
 • Τσιμπούκης, Κ.Ι. (1986) Τρόπος συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας. Αθήνα: Έρευνα.