Επιστημονικές εργασίες

σκληρός-δίσκος«Η επιστημονική εργασία προϋποθέτει:

  • συγκέντρωση και αξιοποίηση (ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία) πληροφοριών/δεδομένων
  • δεύτερο διαμόρφωση απάντησης/λύσης σε συγκεκριμένο ερώτημα/πρόβλημα και τρίτο εφαρμογή διαδικασίας που στηρίζεται σε αυστηρά λογική ανάλυση».1

Οι περισσότερες από τις γραπτές εργασίες που θα συναντήσετε στη διάρκεια των σπουδών σας είναι επιστημονικές εργασίες. Οι επιστημονικές εργασίες διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις έρευνες και στις μελέτες, τις θεωρητικές δηλαδή εργασίες.2

  • Έρευνες

    «Η ερευνητική διαδικασία ξεκινά με τη διατύπωση ενός προβλήματος ή μιας υπόθεσης (γεγονός που προϋποθέτει εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική επισκόπηση για ενημέρωση πάνω στα πορίσματα που προέκυψαν από προηγούμενες έρευνες στο θέμα και πάνω στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε), συνεχίζεται με το σχεδιασμό της έρευνας και τη συλλογή, οργάνωση και ανάλυση δεδομένων και ολοκληρώνεται με την εξαγωγή συμπερασμάτων και γενικεύσεων σχετικών με το πρόβλημα και/ ή την υπόθεση της έρευνας».3

  • Μελέτες

    «Θεωρητική καλείται η εργασία για την εκπόνηση της οποίας ο συγγραφέας στηρίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή βιβλιογραφία.» «Ο συγγραφέας ξεκινά από συγκεκριμένο θέμα, διερευνά τι προηγήθηκε στο θέμα αυτό, συλλέγει σχετικές πληροφορίες, συγκρίνει και αντιπαραβάλλει αυτές τις πληροφορίες και καταλήγει στις δικές του θέσεις και συμπεράσματα.»4

Η διαφορά στη δομή και τον τρόπο συγγραφής των υπόλοιπων γραπτών εργασιών (τεχνικές αναφορές, εγχειρίδια χρήσης εφαρμογών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εργασίας, ενός μαθήματος κτλ) από τις επιστημονικές εργασίες, είναι ότι οι πρώτες δεν ακολουθούν συγκεκριμένη δομή και δεν είναι αυτές που σε τελική ανάλυση σας βοηθούν να καλλιεργήσετε τις δεξιότητες της συγγραφής και της δημοσίευσης.