Γλωσσάριo ορολογίας

Οι όροι εμφανίζονται αλφαβητικά, προηγούνται οι όροι του λατινικού αλφαβήτου. Επιλέξτε τα ζεύγη γραμμάτων παρακάτω για να μεταφερθείτε στις αντίστοιχες σελίδες. Σε κάθε σελίδα εμφανίζονται πέντε (5) όροι. Για κάθε όρο υπάρχει η απόδοσή του στην αγγλική γλώσσα και η ερμηνεία του.

H-Β ... Β-Ε ... Θ-Μ ... Π-Π ... Π-Τ ... Τ-Τ


  • Heal Link
  • Online κατάλογος
  • Ανάκτηση πληροφοριών
    • Information retrieval
    • Οι διεργασίες, οι μέθοδοι και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την επιλεκτική ανάκληση καταγεγραμμένης πληροφορίας από αρχείο δεδομένων. Στις βιβλιοθήκες και στα αρχεία, οι αναζητήσεις είναι συνήθως γνωστού αντικειμένου ή για πληροφορίες πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, και το αρχείο δεδομένων είναι συνήθως κατάλογος ή ευρετήριο που μπορεί να αναγνωσθεί από τον άνθρωπό ή ένα ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, όπως είναι ένας online κατάλογος ή μια βιβλιογραφική βάση δεδομένων. Στο σχεδιασμό τέτοιων συστημάτων πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της ταχύτητας, της ακρίβειας, του κόστους, της χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας.
  • Βάση δεδομένων
  • Βιβλιογραφικές αναφορές

Για την απόδοση των όρων στην αγγλική γλώσσα και την ερμηνεία τους χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω πληροφοριακές πηγές: