Παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές

Παραπομπές Σεβόμενοι τις αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας και σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία «Επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η παράθεση σύντομων αποσπασμάτων από έργο άλλου νομίμως δημοσιευμένου για την υποστήριξη της γνώμης εκείνου που παραθέτει ή την κριτική της γνώμης του άλλου, εφόσον η παράθεση των αποσπασμάτων αυτών είναι σύμφωνη προς τα χρηστά ήθη και η έκταση των αποσπασμάτων δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η παράθεση του αποσπάσματος πρέπει να συνοδεύεται από την ένδειξη της πηγής και των ονομάτων του δημιουργού και του εκδότη, εφόσον τα ονόματα αυτά εμφανίζονται στην πηγή.»1

Αφού συγκεντρώσατε τις κατάλληλες πηγές και προχωρήσατε στη συγγραφή της εργασίας, προκειμένου να τεκμηριώσετε το περιεχόμενο θα πρέπει, στο τέλος να συντάξετε βιβλιογραφία.

Εκτός από τη βιβλιογραφία, θα πρέπει να δημιουργείτε κατά τη διάρκεια συγγραφής βιβλιογραφικές παραπομπές, προκειμένου να αναφέρετε ξεκάθαρα την προέλευση των πηγών που χρησιμοποιήσατε. Οι παραπομπές γίνονται:

  • με τη μορφή υποσημειώσεων στο κάτω μέρος της σελίδας ή στο τέλος της ενότητας ή του εγγράφου
  • σε συνοπτική μορφή εντός του κειμένου με παρένθεση στο αντίστοιχο σημείο μέσα στην οποία αναφέρεται ο συγγραφέας ή/και η χρονολογία δημοσίευσης ή/και η σελιδαρίθμηση ανάλογα με το πρότυπο που ακολουθείται.

Για τη σύνταξη βιβλιογραφικών παραπομπών στην αναλυτική τους μορφή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών.

Η βιβλιογραφία και οι βιβλιογραφικές παραπομπές συντάσσονται ακολουθώντας κάθε φορά με συνέπεια ένα από τα διεθνή πρότυπα.