Σύνταξη βιβλιογραφικών αναφορών

Φτερά Τα πρότυπα που προτείνονται στο συγκεκριμένο οδηγό είναι τα εξής:

  • The Harvard System [Cronjé, M., Murdoch, N. και Smit, R. REFERENCE TECHNIQUES: HARVARD method and APA style. (2003). The Chicago Manual of Style. χ.τ.: χ.ε.]
  • Εγχειρίδιο της Ένωσης Σύγχρονων Γλωσσών για συγγραφείς ερευνητικών εργασιών [Gibaldi, J. (1988). MLA Handbook for Writers of Research Papers. New York: Modern Language Association of America]
  • Chicago Manual of Style -15th edition- [University of Chicago Press. (2003). The Chicago Manual of Style. Chicago: The University Press]

Στη συνέχεια παρατίθεται ο τρόπος συγγραφής των βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα.