Ποιες ειναι οι πηγές πληροφόρησης;

Οι πηγές πληροφόρησης διακρίνονται σε πρωτογενείς, δευτερογενείς και τριτογενείς.1

 

φως Πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης θεωρούνται όσες περιγράφουν ένα γεγονός ή είναι τα αποτελέσματα μιας έρευνας χωρίς όμως να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας ή αξιολόγησης. Πρόκειται δηλαδή για πρωτότυπο υλικό που δεν έχει υποστεί ερμηνεία, σύνοψη ή αξιολόγηση από έτερο άτομο/ομάδα.

Πρωτογενείς
άρθρο περιοδικού*
μονογραφία
αναφορά
ευρεσιτεχνία
διατριβή
απομνημονεύματα
αυτοβιογραφία

* εφόσον παρουσιάζει πρωτότυπες σκέψεις ή αποτελεί αναφορά μιας ανακάλυψης


Οι δευτερογενείς πηγές πληροφόρησης προκύπτουν ως το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των πρωτογενών πηγών πληροφόρησης: βιβλιογραφίες, ευρετήρια, επιτομές κτλ. Οι δευτερογενείς πηγές ουσιαστικά παρέχουν πληροφορίες για πρωτογενείς πηγές ή για πρωτότυπες πληροφορίες που έχουν τροποποιηθεί, επιλεγεί ή έχουν αποκτήσει νέα διάταξη, με στόχο να εξυπηρετήσουν νέο κοινό ή διαφορετικό σκοπό

Δευτερογενείς
άρθρο περιοδικού*
βιβλιογραφία
ευρετήριο
επιτομή

* εφόσον παρουσιάζει πρωτότυπες ιδέες, αλλά περιλαμβάνει και δευτερογενές υλικό, δηλαδή συνόψεις ή αναφορές ευρημάτων άλλων ερευνητών


Οι τριτογενείς πηγές περιέχουν πληροφορίες που έχουν συλλεγεί από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, έχουν υποστεί νέα επεξεργασία και περιλαμβάνουν το απόσταγμά τους π.χ. εγκυκολπαίδειες, ανασκοπήσεις κτλ.

Τριτογενείς
εγκυκλοπαίδεια
ανασκόπηση
βιογραφική πηγή
άλμανακ