Τι έιδους υλικο θα χρειαστώ για το θέμα μου;

βιβλία Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή συγγραφή μιας εργασίας αποτελεί η μελέτη προγενέστερων δημοσιεύσεων που απαρτίζουν κατά κύριο λόγο τη βιβλιογραφία που συνήθως προτείνουν οι καθηγητές.

Επομένως προκειμένου να αναζητήσετε και να εντοπίσετε τα βιβλία και οποιοδήποτε άλλο υλικό χρειάζεστε, πρέπει να είστε σε θέση να κατανοήσετε τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται μια βιβλιογραφική αναφορά

Οι βιβλιογραφικές αναφορές μπορεί να προέρχονται από βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, περιοδικά ακόμη και από ιστοσελίδες.

Βιβλίο: Η βιβλιογραφική αναφορά για ένα βιβλίο έχει την ακόλουθη μορφή και τα μέρη από τα οποία αποτελείται είναι: το όνομα του συγγραφέα, η χρονολογία δημοσίευσης, ο τίτλος, ο τόπος δημοσίευσης και ο εκδότης.

Παράδειγμα: Μετακινήστε το ποντίκι σας στα στοιχεία της παρακάτω αναφοράς

Champlain, Jack J. (1998). Auditing information systems: a comprehensive reference guide. New York: Wiley

Τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της αναφοράς σε ένα βιβλίο είναι ο εκδότης και ο τόπος δημοσίευσης.

Κεφάλαιο βιβλίου: Η βιβλιογραφική αναφορά για ένα κεφάλαιο βιβλίου έχει την ακόλουθη μορφή και τα μέρη από τα οποία αποτελείται είναι: το όνομα του συγγραφέα του κεφαλαίου, η χρονολογία δημοσίευσης του βιβλίου στο οποίο περιλαμβάνεται το κεφάλαιο, ο τίτλος του κεφαλαίου, ο τίτλος του βιβλίου, οι επιμελητές της έκδοσης, οι σελίδες, ο τόπος δημοσίευσης και ο εκδότης.

Παράδειγμα: Μετακινήστε το ποντίκι σας στα στοιχεία της παρακάτω αναφοράς

Ανδρέου, Α.Κ. (2005). Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βιβλιοθήκες: εκπαίδευση και αξιολόγηση. Σε Χρ. Παπατσικουράκης, Α. Σίτας (Επιμ.), Από τη βιβλιοθηκονομία στην επιστήμη της πληροφόρησης: μελέτες προς τιμήν του Γ. Μ. Κακούρη (σ.143-58), Αθήνα: Τυπωθήτω.

Το πιο χαρακτηριστικό σημείο της αναφοράς σε ένα κεφάλαιο βιβλίου είναι η πρόθεση Σε ή In για τις αναφορές σε αγγλική βιβλιογραφία και φυσικά ο εκδότης και ο τόπος δημοσίευσης προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για βιβλίο.

Περιοδικό: Όταν η βιβλιογραφική αναφορά παραπέμπει σε άρθρο περιοδικού έχει την ακόλουθη μορφή και αποτελείται από τα εξής σημεία: το συγγραφέα του άρθρου, τη χρονολογία δημοσίευσης, τον τίτλο του άρθρου και του περιοδικού, τον αριθμό του τόμου και του τεύχους και τις σελίδες του άρθρου στο συγκεκριμένο τεύχος.

Παράδειγμα: Μετακινήστε το ποντίκι σας στα στοιχεία της παρακάτω αναφοράς

Koenig, M.E.D. (2003). “Knowledge Management, User Education and Librarianship”. Library Review, 52(1): 10-17.

Τα σημεία που κατά κύριο λόγο φανερώνουν τη βιβλιογραφική αναφορά σε δημοσιευμένο άρθρο είναι ο τόμος, το τεύχος και η σελιδαρίθμηση.

Ιστοσελίδα: Όταν η βιβλιογραφική αναφορά γίνεται για ιστοσελίδα του Διαδικτύου έχει την ακόλουθη μορφή και αποτελείται από τα εξής σημεία: το συγγραφέα, την ημερομηνία αναθεώρησης/copyright της ιστοσελίδας, τον τίτλο της ιστοσελίδας, την ημερομηνία πρόσβασης και την ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παράδειγμα: Μετακινήστε το ποντίκι σας στα στοιχεία της παρακάτω αναφοράς

Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης. (©2003). Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης: Ευρετήριο άρθρων ελληνικών περιοδικών. Ανακτήθηκε 03 Οκτωβρίου, 2006 από http://www.lib.teithe.gr/research/arxeionweb.html

Τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της αναφοράς σε ιστοσελίδα του Διαδικτύου είναι η ημερομηνία πρόσβασης και η ηλεκτρονική διεύθυνση.