Κυβερνητικές εκδόσεις και νομοθεσία

σφυρί δικαστή Νομοθεσία είναι «το σύνολο των νόμων που ισχύουν σε μια πολιτεία» και νομολογία είναι «το σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για το ίδιο ή για παραπλήσιο θέμα».1

 

Το Σύνταγμα, το σύνολο των νόμων, των προεδρικών διαταγμάτων, οι πράξεις διορισμού, μετάταξης, παραίτησης κλπ δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων αλλά και δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών, η προκήρυξη θέσεων, οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών επιλογής προσωπικού, κοκ δημοσιεύονται στα Φύλλα της Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα ΦΕΚ πατήστε εδώ

x
Α Τεύχος Πρώτο (νόμοι, πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου της, προεδρικά διατάγματα κλπ.)
Β Τεύχος Δεύτερο (διατάγματα έγκρισης της σύστασης κοινωφελών ιδρυμάτων και τροποποίησης των οργανισμών τους, αποφάσεις του Πρωθυπουργού, των υπουργών, Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κλπ.)
Γ Τεύχος Τρίτο (ατομικά διατάγματα και πράξεις διορισμού, μετάταξης, υποβιβασμού, αποδοχής παραίτησης και απόλυσης των δημόσιων λειτουργών, προκήρυξη θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κλπ.)
Υ.Ο.Δ.Δ. Τεύχος Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Δ Τεύχος Τέταρτο (πράξεις για την κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας, παραχώρησης δημοσίων κτημάτων κλπ.)
Α.Α.Π. Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων
ΑΕ-ΕΠΕ
Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Ε.Β.Ι. Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Α.Σ.Ε.Π. Τεύχος Προκηρύξεων Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
Δ.Δ.Σ. Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
Α.Ε.Δ. Τεύχος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου
Ο.Π.Κ. Τεύχος Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων

 

Παλαιότερα τεύχη υπαρχουν τα ακόλουθα:

Ν.Π.Δ.Δ.
Τεύχος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
Α.Π.Σ.
Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τεύχος Παράρτημα