Βιβλία

ανοιχτά βιβλία Τα βιβλία χρησιμοποιούνται ως πηγή πληροφόρησης, όταν το αντικείμενο έρευνας σχετίζεται με βιβλιογραφική ανασκόπηση, με ιστορικά στοιχεία και γενικότερα με εξαντλητική κάλυψη ενός θέματος. Τα βιβλία είναι σε έντυπη μορφή και μπορεί ο φοιτητής να τα εντοπίσει στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, αλλά και σε ηλεκτρονική καθώς η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στους χρήστες της σε σειρά από ηλεκτρονικά βιβλία.

Επιπλέον, στη διάθεση των φοιτητών για την εκπόνηση των εργασιών τους είναι και τα πληροφοριακά βιβλία, όπως είναι οι εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, οι επετηρίδες κ.ο.κ. Τα πληροφοριακά βιβλία μπορούν να επιτελέσουν επικουρικό ρόλο στη διαδικασία προσδιορισμού ενός θέματος και στη συγγραφή εργασίας.

τίτλοι βιβλίων