Έρευνα: Συζήτηση αποτελεσμάτων

Στο κεφάλαιο της συζήτησης των αποτελεσμάτων εξάγονται συμπεράσματα που αφορούν στα αποτελέσματα της έρευνας. Δεν παρατίθενται σε γενικές γραμμές αριθμητικά ή άλλου τύπου στοιχεία τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να τα βρει σε προηγούμενα κεφάλαια. Σκοπός του συγκεκριμένου κεφαλαίου είναι να συνδυαστούν τα αποτελέσματα ώστε να παρουσιαστεί το νόημα των πρωτογενών και δευτερογενών στοιχείων της έρευνας. Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας αποφαίνεται για το αν ισχύουν οι υποθέσεις τις έρευνας που είχαν τεθεί στην αρχή. Ασχολείται με την κάθε υπόθεση χωριστά και τεκμηριώνει την απάντησή του. Επιτρέπεται η χρήση βιβλιογραφικών αναφορών.