Έρευνα : Αποτελέσματα

Στο κεφάλαιο των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται με ακρίβεια και πληρότητα τα ευρήματα της έρευνας . Τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων παρουσιάζονται με τη μορφή πινάκων ή/και γραφημάτων.

Οι πίνακες εντάσσονται στο κείμενο της εργασίας εκτός αν η εργασία προορίζεται για δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό και προσμετρούνται στο συνολικό όγκο της εργασίας. Πρέπει να έχουν αρίθμηση που ξεκινά από τον αριθμό 1, που να είναι συνεχής και ενιαία για ολόκληρη την εργασία ή για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. Κάθε πίνακας έχει τίτλο που τοποθετείται στην κορυφή του πίνακα (π.χ. Πίνακας 1: Κατανομή των υπαλλήλων της επιχείρησης). Για κάθε πίνακα θα πρέπει να υπάρχει αναφορά του στο κείμενο της εργασίας (π.χ. Βλέπε Πίνακα 1) καθώς και περιγραφή του που θα βοηθάει τον αναγνώστη να τον κατανοήσει.

Τα γραφήματα έχουν τη δική τους ανεξάρτητη αρίθμηση, συνεχή και ενιαία για ολόκληρη την εργασία ή για κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά. Οι τίτλοι στα γραφήματα μπαίνουν μετά από αυτά στο κάτω μέρος (π.χ. Γράφημα 1: Κατανομή των υπαλλήλων της επιχείρησης). Τα γραφήματα πρέπει να χαρακτηρίζονται από απλότητα καθώς και να ορίζονται οι μονάδες μέτρησης για τους άξονες που χρησιμοποιούνται (Χ,Υ).

Οι πίνακες και τα γραφήματα συνοδεύονται από σχολιασμό ώστε να κατατοπίζουν τον αναγνώστη για τα αποτελέσματα της έρευνας.