Έρευνα: Βιβλιογραφία

βιβλιογραφίαΣτην ενότητα της βιβλιογραφίας αναγράφονται συγκεντρωτικά οι βιβλιογραφικές παραπομπές που αντιστοιχούν στο σύνολο της βιβλιογραφίας που μελέτησε ο φοιτητής για την εκπόνηση της εργασίας. Πηγές που μελετήθηκαν αλλά δεν επηρέασαν την τελική διαμόρφωση του κειμένου της εργασίας, μπορούν να παραληφθούν. Η σύνταξη των βιβλιογραφικών παραπομπών γίνεται ακολουθώντας συγκεκριμένα πρότυπα μορφοποίησης. Περισσότερες πληροφορίες για την αναγκαιότητα και τα πρότυπα σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών υπάρχουν στην ενότητα "Σωστή χρήση της πληροφορίας"). Το "Εργαλείο σύνταξης βιβλιογραφικών παραπομπών" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση μορφοποίηση των παραπομπών αυτών.