Έρευνα: Περίληψη - λέξεις κλειδιά

περίληψηΗ περίληψη είναι σημαντικό τμήμα στη δομή κάποιας εργασίας και μπορεί να εμφανίζεται εκτός από την ελληνική και σε κάποια από τις κυριότερες ξένες γλώσσες. Σε αυτήν ο συγγραφέας παρουσιάζει συνοπτικά τα περιεχόμενα της εργασίας και συμπεριλαμβάνει τα σημαντικότερα από τα αποτελέσματα ή/και τα συμπεράσματα της έρευνάς του. Οι περιλήψεις προσφέρουν στους υπόλοιπους ερευνητές τη δυνατότητα να σχηματίσουν μια γενική εικόνα για την εργασία, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα την εντάξουν στην υπό μελέτη βιβλιογραφία τους. Η αξία της περίληψης καταδεικνύεται από το γεγονός ότι οι περιλήψεις (μαζί με τους τίτλους και τα ονόματα των συγγραφέων) συμπεριλαμβάνονται στα ευρετήρια βάσεων δεδομένων επιστημονικών περιοδικών. Επομένως μία κακή περίληψη μπορεί να αδικήσει μία καλή εργασία και το αντίθετο.

Η περίληψη συνήθως βρίσκεται μετά τον τίτλο της εργασίας και μπορεί να συνοδεύεται από λέξεις-κλειδιά. Οι λέξεις-κλειδιά προσδιορίζουν το επιστημονικό πλαίσιο της εργασίας και βοηθούν τους υπόλοιπους ερευνητές να καταλάβουν άμεσα αν τους ενδιαφέρει το αντικείμενο ή όχι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η περίληψη είναι απαιτούμενη και πρέπει να έχει συγκεκριμένη δομή. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα δομημένης περίληψης εργασίας:

  • Στόχος: Στο σημείο αυτό αναφέρεται ο στόχος της εργασίας. Τι προσπαθεί να πετύχει ο συγγραφέας με την έρευνα;
  • Μεθοδολογία: Π.χ. ποια μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων (πχ. πειραματικά δεδομένα, ερωτηματολόγια);
  • Ευρήματα: Ποια είναι τα σημαντικότερα ευρήματα της εργασίας; Από τα ευρήματα αυτά θα προκύψουν στη συνέχεια και τα τελικά συμπεράσματα.
  • Πρακτική εφαρμογή: Υπάρχει δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής των ευρημάτων ή των συμπερασμάτων της εργασίας; Σε ποιες περιπτώσεις και με ποιο τρόπο;
  • Πρωτοτυπία/συνεισφορά: Είναι πρωτότυπα τα συμπεράσματα, τα ευρήματα ή οι μέθοδοι που αναπτύσσονται στην εργασία; Πώς αλλάζουν τα έως τώρα δεδομένα;