Έρευνα: Μεθοδολογία έρευνας

μεθοδολογίαΣτο κεφάλαιο της μεθοδολογίας αναπτύσσονται όλες οι ενέργειες που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της έρευνας. Παρουσιάζεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε κατά τη συλλογή των δεδομένων. Πραγματοποιείται η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων αναφέροντας τόσο το στατιστικό πακέτο που χρησιμοποιήθηκε όσο και τις αντίστοιχες μεθόδους. Τέλος, γίνεται η παρουσίαση και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας.