Συλλογή και μελέτη βιβλιογραφίας

βιβλιογραφίαΓια τη συγκέντρωση πληροφοριών έχετε πραγματοποιήσει αναζητήσεις σε καταλόγους βιβλιοθηκών, βάσεις δεδομένων και στο Διαδίκτυο και έχετε μελετήσει τη σχετική βιβλιογραφία. Οι ενότητες 2. Πού ψάχνω και πώς; και 3. Πώς αξιολογώ πληροφορίες; δίνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση και την αξιολόγηση πληροφοριών.

Κατά τη μελέτη της βιβλιογραφίας, είναι χρήσιμο να καταχωρούνται ιδέες, απόψεις, συμπεράσματα κλπ., που κρίνονται ενδιαφέροντα και τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιήσετε από κάθε βιβλίο και άρθρο που μελετάτε μαζί με τα αντίστοιχα βιβλιογραφικά δεδομένα. Προτείνεται δηλαδή, η σύνταξη βιβλιογραφικών καρτών σε έντυπη μορφή μια για κάθε βιβλίο/ άρθρο που μελετάται ή η δημιουργία στον Η/Υ μιας αντίστοιχης βάσης δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει άμεση πρόσβαση στα πιο ενδιαφέροντα και χρήσιμα σημεία της βιβλιογραφίας και παράλληλα τίθενται οι βάσεις για τη συγγραφή της εργασίας χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να ανατρέχετε στις πηγές.