Μελέτη: Κύριο μέρος

κυρίως μέροςΑνάπτυξη του θέματος της μελέτης σε κεφάλαια και υποκεφάλαια, τα οποία συνδέονται με λογική συνέχεια. Οι απόψεις που αναπτύσσονται σε κάθε κεφάλαιο πρέπει να είναι διατυπωμένες με σαφήνεια και να είναι τεκμηριωμένες. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο εμπεριέχεται και η βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση είναι μια συλλογή από επιλεγμένες δημοσιευμένες πηγές σχετικές με το θέμα της εργασίας/ το αντικείμενο έρευνας και οι οποίες συνοδεύονται από σχολιασμό, κριτική ανάλυση των περιεχομένων και παράθεση σε ορισμένες περιπτώσεις των βασικών συμπερασμάτων κάθε μελέτης/ έρευνας. Δεν περιορίζεται μόνο σε βιβλία και άρθρα περιοδικών, αλλά αντικείμενο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης μπορεί να αποτελέσει και ποικίλο άλλο υλικό πληροφόρησης, όπως π.χ. ιστοσελίδες. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δεν αποτελεί μια απλή παράθεση της σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία συνοδεύει κάθε εργασία ή μελέτη δημοσιευμένη ή μη, και εμφανίζεται στο τέλος κάθε κεφαλαίου ή συνολικά στο τέλος του κειμένου. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση ακολουθεί συνήθως την εισαγωγή και προηγείται του κύριου μέρους της εργασίας. Με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορεί να εντοπιστούν τα κενά που υπάρχουν στη βιβλιογραφία πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο/ θέμα.

Γιατί συντάσσεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση συμβάλλει στην τεκμηρίωση της εργασίας και προσδίδει επιστημονικό χαρακτήρα στο περιεχόμενο της εργασίας. Στην περίπτωση που κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση έχουν εντοπιστεί κενά στη βιβλιογραφία που καλύπτει το συγκεκριμένο θέμα, τότε μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης τεκμηριώνεται και η πρωτοτυπία της έρευνας και η συμβολή της στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Επιπλέον, η ύπαρξη βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποδεικνύει ότι ο φοιτητής έχει μελετήσει σε βάθος τη σχετική βιβλιογραφία και έχει αναπτύξει επαρκώς το θεωρητικό του υπόβαθρο.

Ξεκινώντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση

Προκειμένου να συγκεντρωθεί υλικό για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, πρέπει να γίνουν αναζητήσεις:

  • στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης
  • σε βάσεις δεδομένων
  • στο Διαδίκτυο

Στη συνέχεια τα αποτελέσματα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση τα κατάλληλα κριτήρια [βλ.«3. Πώς αξιολογώ πληροφορίες;»]