Μελέτη: Παράρτημα

παράρτημαΤο παράρτημα είναι προαιρετικό και περιέχει συνήθως πληροφορίες που δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κυρίως κείμενο της εργασίας, όπως είναι π.χ. στατιστικοί πίνακες, υπόδειγμα ερωτηματολογίου συλλογής δεδομένων, εικόνες, σχεδιαγράμματα, δημόσια έγγραφα, νόμοι κ.λ.π. και τα οποία σχετίζονται άμεσα με την εργασία.