Αναζήτηση φράσεων

διάφορες λέξεις Σε όλες τις μηχανές αναζήτησης υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης φράσης πέρα από μεμονωμένους όρους τοποθετώντας τη φράση σε εισαγωγικά π.χ. “επαγγελματική κατάρτιση”. Η χρήση εισαγωγικών περιορίζει τα αποτελέσματα της έρευνας και έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο ποσοστό ακρίβειας. Επιπλέον, επιτρέπει το συνδυασμό δυο ή περισσοτέρων φράσεων σε μια μόνο αναζήτηση χρησιμοποιώντας τους λογικούς τελεστές Boolean, π.χ. “επαγγελματική κατάρτιση” AND “επιχειρησιακό πρόγραμμα”.